RULES OF SURVIVAL 1.177491.177510

RULES OF SURVIVAL 1.177491.177510

Size : 2590M Mb

Version: 1.177491.177510

Req: 4.1 and up

Latest update: 15.01.2021


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.chiji.
- Trong “Thưởng năng động mỗi ngày” mở thêm “Thưởng cấp EXP”. - Phương tiện giao thông thêm tính năng Thoát Hiểm, khi dừng ở 1 vị trí quá lâu sẽ hiện nút “Thoát Hiểm”. - Thêm nội dung “Death Race” trong Lịch Trình. - Cho phép hiển thị lịch sử vật phẩm nhận được trong mục Chat.

Mô tả RULES OF SURVIVAL


Welcome to the brand new RULES OF SURVIVAL arena, where the deathmatch has now been raised to a thrilling epic scale! This is a Battle Royale game now played by over 280 million people worldwide. May we present you with a fully upgraded new 8x8 km map that allows 300 players to battle on a wide var... xem thêm
RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL RULES OF SURVIVAL

Phiên bản RULES OF SURVIVAL khác