Google Text-to-speech 3.11.12

Google Text-to-speech 3.11.12

Loading...

Size : 14M Mb

Version: 3.11.12

Req: 4.0 and up

Latest update: 28.04.2018

• Thêm hỗ trợ cho tiếng Philipin, Hy Lạp. • Thử nghiệm cài đặt để bật tính năng phát hiện ngôn ngữ trên thiết bị sử dụng Android Oreo. • Nhiều cải tiến khác cho giọng nói của chúng tôi.

Mô tả Google Text-to-speech


Google text to speech powers applications to read the text on your screen aloud. For example, it can be used by: • Google Play Books to 'Read Aloud' your favourite book • Google Translate to speak translations aloud so that you can hear the pronunciation of a word • Ta... xem thêm
Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech

Phiên bản Google Text-to-speech khác