Google Text-to-speech 3.10.10

Google Text-to-speech 3.10.10

Size : 14M Mb

Version: 3.10.10

Req: 4.0 and up

Latest update: 28.04.2018

• Đã thêm hỗ trợ cho tiếng Thụy Điển và tiếng Việt. • Sửa lỗi và cải tiến.

Mô tả Google Text-to-speech


Google text to speech powers applications to read the text on your screen aloud. For example, it can be used by: • Google Play Books to 'Read Aloud' your favourite book • Google Translate to speak translations aloud so that you can hear the pronunciation of a word • Ta... xem thêm
Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech Google Text-to-speech

Phiên bản Google Text-to-speech khác