Winions: Mana Champions 1.6.1

Winions: Mana Champions 1.6.1

Size : 50M Mb

Version: 1.6.1

Req: 5.0 and up

Latest update: 30.11.-0001

- Replay sẽ được hoạt động bình thường tại - Hướng dẫn hoạt động đúng giờ - HUD khi bạn đang xây dựng đang làm việc đúng giờ - Mua thẻ từ cửa hàng sẽ không dừng cuộc chơi tại

Mô tả Winions: Mana Champions


Grab your best hero, summon hordes of minions from your best card deck, and steal treasure chests from other players! When action meets tower defense meets card game!◆ Push the enemy lane with unstoppable waves of sneaky summoned minions◆ Command wacky heroes and unleash vicious magic&... xem thêm
Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions Winions: Mana Champions

Phiên bản Winions: Mana Champions khác