PAC-MAN DASH! 1.3.4

PAC-MAN DASH! 1.3.4

Version: 1.3.4

Req: 2.3.3 and up

Latest update: 12.01.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.namcobandaigames.pacmandash.v01.
ver1.3.4 - Some minor bugs were fixed.

Mô tả PAC-MAN DASH!


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Gobble up all the cookies and ghosts!PAC-MAN keeps busy running and eating in this action-filled game!◆Av... xem thêm
PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH! PAC-MAN DASH!

Phiên bản PAC-MAN DASH! khác