Identity V 1.0.118646

Identity V 1.0.118646

Size : 621M Mb

Version: 1.0.118646

Req: 4.0 and up

Latest update: 30.07.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.netease.idv.googleplay.

Mô tả Identity V


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Join the Bloody Feast! Welcome to Identity V, the first asymmetrical horror mobile game developed by Net... xem thêm
Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V Identity V

Phiên bản Identity V khác