Google Classroom 3.1.062.04.40

Google Classroom 3.1.062.04.40

Size : Varies with device Mb

Version: 3.1.062.04.40

Req: Varies with device

Latest update: 17.09.2020

* Giáo viên có thể đăng bài tập và thông báo cho từng sinh viên trong lớp * Giáo viên nhận được thông báo khi sinh viên gửi bài tập muộn và gửi lại bài tập * Giáo viên có thể chỉnh sửa tài liệu và mô tả lớp học trong tab Giới thiệu cho từng lớp học * Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất

Mô tả Google Classroom


Classroom is a free service for schools, non-profits, and anyone with a personal Google account. Classroom makes it easy for learners and instructors to connect—inside and outside of schools. Classroom saves time and paper, and makes it easy to create classes, distribute assignments, communica... xem thêm
Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google Classroom Google Classroom

Phiên bản Google Classroom khác