Ever After High™ 2.4

Ever After High™ 2.4

Size : 313M Mb

Version: 2.4

Req: 4.1 and up

Latest update: 11.02.2020


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.mattel.everafterhigh.

Mô tả Ever After High™


Trên ứng dụng Appvn bấm vào “tải nhanh” để tự động tải và chép data. Tải trên web data tải về giải nén chép theo đường dẫn Android/Obb/ Welcome to the spellbinding world of Ever After High, where the next generation of fairytale legends atte... xem thêm
Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™ Ever After High™