News by Sony:News Suite 5.0.20.30.1

News by Sony:News Suite 5.0.20.30.1

Size : 7M Mb

Version: 5.0.20.30.1

Req: 4.0 and up

Latest update: 01.05.2018

Version 5.0.20.30.1 Cải thiện hiệu suất và sửa lỗi Version 5.0.18.30.1 Thực hiện để khi bạn chạm vào một thông báo Nguồn cấp dữ liệu theo lịch, bài viết mà bạn đã được thông báo sẽ hiển thị ở đầu trang.

Mô tả News by Sony:News Suite


■Important announcement■Starting November 7th, some old versions of the app will no longer be available If you are using one of these versions, please update to the latest version.- Versions that will no longer be supported: News Suite: ver.5.0.25 and older (excluding those pre-install... xem thêm
News by Sony:News Suite News by Sony:News Suite News by Sony:News Suite News by Sony:News Suite News by Sony:News Suite News by Sony:News Suite

Phiên bản News by Sony:News Suite khác